مشاوره سرپرستی سگ

1-سایز سگت دوست داری چقدر باشه؟(در حالت بالغ)(ضروری)
3- دوست داری توله باشه یا بالغ؟(ضروری)
4-چقدر در ماه میتونی برای سگت هزینه کنی؟(ضروری)
Please enter a number from 10 to 90.